beta версия

Архитектура

Архитектура в НБУ - София

Нов български университет

Университети със специалност Архитектура горе

Описание горе

Информация за кандидатстудентска кампания 2014 ще бъде обновена,веднага след като актуалната информация бъде уточнена от университета!Получете известие,активирайки опцията от меню Кандидатствай за даден университет и специалност!

Профил на специалността:

Програмата подготвя квалифицирани специалисти в проучването и проектирането на сгради и съоръжения, градоустройствени разработки, интериор и дизайн за архитектурата.

Програмата осигурява знания, практически умения и компетентности, необходими за получаване на професионална квалификация "архитект" и е съобразена с единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността "Архитектура" на образователно-квалификационна степен "магистър" с професионална квалификация "архитект" (ДВ. бр.49, бр. 27/05.2003 г.).

През първата и втората година на обучение успоредно с аудиторните лекционни и тренингови курсове с програмата се покриват общообразователните изисквания за знания и умения по български език, компютри, спорт и изкуства, чужд език.

Програмата съчетава теоретични и приложни курсове в областите урбанизъм, териториално и ландшафтно планиране, архитектура на сгради и комплекси и архитектурно и урбанистично наследство. Обучението обхваща задължителни аудиторни лекционни курсове по архитектура на града, жилищни, обществени и индустриални сгради и комплекси, интериор и дизайн за архитектурата, съвременни материали и технологии в архитектурата, теория и история на архитектурата, градоустройството и изобразителното изкуство, контекст и реконструкция, паркоустройство и озеленяване, инженерно-технически курсове, математика и информатика, курсове в областта на хуманитарните, социалните, стопанските и правните науки, както и упражнения по всеки един от курсовете. Предлагат се и избираеми аудиторните лекционни курсове, сред които мениджмънт в архитектурата и изкуството, социология на града, архитектурна фотография, обществени поръчки за строителството и архитектурни конкурси, енергоефективна архитектура и др.

Извънаудиторните учебни форми включват проекти, самостоятелни работи и практики - посещения на място и в архитектурно бюро. От 10-ти семестър студентите избират една от следните три специализиращи направления:

 •  Урбанизация, териториално и ландшафтно планиране;

 •  Архитектура на сгради и комплекси;

 •  Архитектурно и урбанистично наследство.

Обучението е шестгодишно и включва задължителна практика, държавен теоретико-практически изпит - клаузура и дипломна работа.

Програмата дава възможности за разнообразни практики в архитектурни и дизайнерски структури. За студентите се откриват възможности да посещават специализирани фирми и структури на държавната администрация, където на място да се запознават с широкия и интердисциплинарен характер на бъдещата професия.

Към програмата има сключени договори за студентска мобилност по европейска програма "Обучение през целия живот", секторна програма "Еразъм" .

Професионално развитие:

Завършилите програмата притежават знания за:

 •  методите за проучване и подготовка на архитектурен или устройствен проект;

 •  историята и теорията на архитектурата и градоустройството;

 •  нормативната уредба за проектирането и устройственото планиране, за ландшафтното планиране, за изработването на устройствени схеми и планове и инвестиционното проектиране на архитектурни обекти;

 •  изобразителното изкуство и новите технологии като фактор за качеството на архитектурния проект;

 •  проектирането на инженерни конструкции и системи, свързани с проектирането на сгради и устройственото планиране;

 •  строителните материали и технологии, оказващи влияние при експлоатацията на сградите и съоръженията осигуряващи сигурност, комфорт на обитаване, защита от климатични въздействия и енергоефективност;

 •  административните процедури, компетентните органи, правилата за възлагане, съгласуване и одобряване на устройствените схеми и планове и на инвестиционните проекти, разрешаването на строителството, изпълнението и въвеждането в експлоатация на строежите;

 •  създаването на среда, достъпна за хора с увреждания.

Завършилите притежават умения за:

 •  създаване на архитектурни проекти в областта на урбанистичното и устройственото планиране и проектирането на градски пространства, устройствени схеми и планове, проектирането на различните типове сгради, реконструкцията на сгради и проектиране на интериори с естетически, функционални и техническите качества;

 •  проучвателна и теоретична работа в областта на теорията и историята на архитектурата;

 •  управление на процесите в областта на архитектурното и градоустройственото планиране и способност за творческо мислене при практикуването на професията архитект и утвърждаването на нейната роля в обществото;

 • Дипломираните архитекти придобиват проектантска правоспособност при условията и реда на Закона за Kамарата на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране. Реализират се в архитектурни бюра, държавни и частни фирми, в структурите на държавната администрация, в научни и образователни институти, на свободна практика в областта на:

 •  проучването и проектирането на сгради, архитектурни съоръжения и интериор;

 •  в градското, териториалното и регионално и ландшафтно планиране;

 •  в планирането на исторически структури и исторически места;

 •  в ръководството и управлението на архитектурните и градоустройствени процеси.

Учебен план горе

Повече информация за изучаваните дисциплини в тази специалност можете да намерите на следния линк:

 
Всички данни са извлечени от справочниците, проспектите и рекламните материали, представени от съответните висши училища или публикувани в интернет страниците им.
Изчисти сесия
Query
SET NAMES UTF8
SELECT u.universityID, u.longName as name, up.name as uniPic FROM users_apll ua INNER JOIN university_specialty AS us ON (ua.university_specialtyID = us.university_specialtyID) LEFT JOIN university AS u ON (u.universityID = us.universityID) LEFT JOIN pic AS up ON (up.ID = u.pix) WHERE userID = '' GROUP BY u.universityID ORDER BY u.longName ASC
SELECT universityID,longName,shortName,url, pix FROM university WHERE url = 'nbu'
SELECT * FROM university_specialty WHERE url = 'arhitektura' AND universityID='12'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '341'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '12'
SELECT * FROM pic WHERE ID='14'
SELECT * FROM university_specialty_labels_conector WHERE university_specialtyID = '341' AND hide = '0' ORDER BY position
SELECT * FROM specialty_labels WHERE specialty_labelsID = '81'
SELECT * FROM specialty_labels WHERE specialty_labelsID = '82'
SELECT * FROM university_specialty_labels WHERE university_specialty_labelsID = '930'
SELECT * FROM university_specialty_labels WHERE university_specialty_labelsID = '931'
SELECT universityID, university_specialtyID, shortName, url, longName FROM university_specialty WHERE specialtyID = '21' AND hide = '0'
SELECT shortName, longName, pix FROM university WHERE universityID = '11'
SELECT * FROM pic WHERE ID='11'
SELECT shortName, longName, pix FROM university WHERE universityID = '12'
SELECT * FROM pic WHERE ID='14'
SELECT shortName, longName, pix FROM university WHERE universityID = '15'
SELECT * FROM pic WHERE ID='35'
SELECT shortName, longName, pix FROM university WHERE universityID = '22'
SELECT * FROM pic WHERE ID='41'
SELECT university_examID, name FROM university_exam AS e LEFT JOIN university_scoring_values as v ON e.university_examID = v.valuesIDs LEFT JOIN university_scoring_structure as s ON s.scoringPos = v.scoringPos LEFT JOIN university_specialty_score_type as t ON t.university_scoringID = s.university_scoringID WHERE s.scoringType = '2' AND t.scoreYear = '2014' AND t.university_specialtyID = '341' GROUP BY valuesIDs
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '341'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '12'
SELECT url FROM specialty WHERE specialtyID = '21'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '28' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '28'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '11'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '341' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '341'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '12'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '508' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '581'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '508'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '15'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '593' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '0'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '593'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '22'
$cntToLoad
info
$tmpToLoad
speciality
$_SESSIONS
Array
(
  [siteCountry] => 
)
1
$_POST
Array
(
)
1
$_GET
Array
(
  [p1] => info
  [sID] => arhitektura
  [uni] => nbu
)
1
$data
Array
(
  [university_specialtyID] => 341
  [hide] => 0
  [position] => 0
  [universityID] => 12
  [specialtyID] => 21
  [napID] => 0
  [university_facultyID] => 0
  [university_scoringID] => 0
  [shortName] => Архитектура
  [longName] => Архитектура
  [fo] => 0
  [otherLang] => 0
  [url] => arhitektura
  [forbidenAppl] => 0
)
1
Харесайте ни във Facebook Unichoice.bg във Facebook Unichoice.bg във Google+